Privacy & solliciteren

Via onze website kunt u solliciteren op openstaande vacatures van de Industry International Groep. Op het moment van solliciteren gaat u akkoord met de sollicitatiecode van de Industry International Groep. Met uitzondering van de bewaartermijnen van persoonlijke gegevens, onderschrijft de Industry International Groep de NVP-Sollicitatiecode. Deze sollicitatiecode bevat basisregels die arbeidsorganisaties naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid (NVP) in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures. Als sollicitant heb je recht op:

  • een eerlijke kans op een aanstelling
  • informatie
  • privacy
  • een vertrouwelijke behandeling van je persoonlijke gegevens
  • een doelmatige sollicitatieprocedure
  • toegang tot een geschillenregeling.


Op de site van de NVP voor de Sollicitatiecode vindt u de gehele tekst.

Als afwijking op de NVP-sollicitatiecode, hanteert de Industry International Groep een ruimere bewaartermijn. De (schriftelijke) gegevens van een sollicitant - inclusief bijlagen als brieven, cv’s etc. - worden vanaf het laatste moment van inloggen op de sollicitatie omgeving één jaar bewaard en daarna vernietigd.

Integriteit en respect: voorwaarden voor het handelen van de Industry International Groep

1. De Industry International Groep is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

2. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt de Industry International Groep om u zo goed mogelijk te kunnen informeren over de behandeling van uw sollicitatie en om u zo goed als mogelijk te kunnen matchen op de vacature waarop u heeft gesolliciteerd of voor toekomstige vacatures. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van de Industry International Groep. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing.

3. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat de Industry International Groep zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die de Industry International Groep jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

4. De belangrijkste onderdelen van de Industry International Groep in het kader van dit Privacy Statement zijn: Ampulz - 360°KAS – Ventilex – VONK - SPARQassembly.

Top